Referat fra generalforsamlingen 22/3-2007
Home  >  Byskoven  >  Referat fra generalforsamlingen 22/3-2007Referat fra generalforsamlingen 22/3-2007

AD 1:
Ove blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

AD 2:
Formandens beretning:
  • Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i det forgangne år.
  • Bestyrelsen havde snakket med skovfogden om, at det er ok at bruge vores fællesareal som forbindelsesled mellem de to skove. Det har dog givet lidt problemer. Der er delt en folder ud til alle husstande fra skovdistriktet om brugen af skovene. Nu er der lavet trampestier og grusbelagte stier og søen er renoveret. Et dejligt område til alles gavn.
  • Anne har haft kontakt til kommunen ang. skødet på vores fællesarealer. Den gammelkendte problematik ang. forsyningsledningerne i vejen blev påpeget igen, da det ikke fremgår tydeligt af skødet, hvem der skal genetablere vejen i tilfælde af opgravning og der mangler stadig en overdragelses-forretning af vejen. Bestyrelsen vil ikke modtage skødet på vejen uden uvildigt syn og skøn og uden præcise formuleringer i skødet, hvilket Parcelhusejernes Landsforening også råder os til. Kommunen arbejder stadig på at få dette bragt i orden.
  • Et stille år uden så mange henvendelser fra ældreboligerne.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

AD 3:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren:

Mette gennemgik det omdelte regnskab. Der var en snak om at skille henlæggelser til vejen og plæneklipperen ad, derfor tilføjes en note i regnskabet, så det tydeligt fremgår, at der er henlagt 50.000 kr. på nuværende tidspunkt.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

AD 4: Som det fremgår af regnskabet viser det et underskud, så det blev enstemmigt vedtaget at forhøje kontingentet med 200,00 pr. år pr. husstand.
Så betalingen til grundejerforeningen er på 1200,00 kr. pr. år.
Næste opkrævning kommer i maj/juni.

AD 5:
Indkomne forslag fra Robert Hansen nr. 38 og Anne Kold nr. 21.
Ang. forslag fra Robert blev det behandlet og konklusionen blev, at der ikke var stemning for skilte ej heller bomme i skoven/fællesarealerne, da barnevogne, trækvogne osv. skal kunne passere. Alle skal kunne bruge skoven og mange nyder den uhindrede adgang fra vores parceller til skoven.
Dog kontaktes rideskolen så evt. heste ikke ødelægger vores fællesareal.
Ligeledes kontaktes skovfoged Jessen om de skulle have kendskab til lignende problematik og evt. kan bidrage med erfaringer og evt. forslag til en løsning. Anne laver en skrivelse om indhentet oplysninger og giver Robert besked.

Ang. forslag fra Anne blev det behandlet og konklusionen blev, at man var interesseret i forslaget, som kunne give en fremadrettet besparelse på ejendomsskatten. Det kræver en samlet henvendelse fra samtlige beboere på Byskovvej.
Henvendelsen koster ikke noget for os.
Fluebæksvej er eksemplet, som har sparet ret store summer.
Fremadrettet fradrag i ejendomsskatten.
En sagsbehandling kan tage 4 år.
Anne laver en plan og en sammenskrivning af oplysninger, så vil vi alle sørge for, at få kontakt til alle på vejen.

AD 6:
Brian nr.20 blev genvalgt til bestyrelsen.
Gert nr. 34 blev ligeledes genvalgt til bestyrelsen.

AD 7:
Richard nr. 3 og Ove nr. 8 blev henholdsvis valgt og genvalgt som suppleanter.
Robert nr. 38 og Knud nr. 21 blev ligeledes genvalgt som revisorer.

AD 8: Et spørgsmål om støjvolde på vores side af motorvejen. Kommunen arbejder seriøst med det og har taget underskriftindsamlingen og støjmålinger alvorligt – vi håber på et synligt og lydeligt resultat.
Ønske om at bestyrelsen lavede en lille folder til de nye på Byskovvej – lidt om bestyrelsen, vejfest og nyttige oplysninger og at hjemmesiden Byskovvej.dk eksisterer.

På bestyrelsens vegne
Annette
Byskoven, den 27. marts 2007