Ringsted Kommune 19. marts 2001
Home  >  Byskoven  >  Ringsted Kommune 19. marts 2001Grundejerforeningen Byskoven
v/ formand Brian Hansen
Byskovvej 20
4100 RingstedDriftafdelingen
19. marts 2001
Lokal tlf. nr. 3165
sag nr. 05.01.02.G01 2001-401Byskovvej, Fluebæksvej m.fl., Benløse.

Tak for brev af 11. marts 2001 hvori De op1yser, at der er b1evet dannet en grundejerforening med navnet "Byskoven" samt at der i tilknytning hertil er blevet nedsat en bestyre1sen.

Med henvisning herti1 anmoder De om udta1else til de til generalforsamlingen fremkomne spørgsmål, om forhold der bl.a. berører færdselsarealerne til, ved og i området.

Efterfølgende kommentarer refererer til de i Deres brev anførte punkter:
ad 1. Det lille vandhul (gl. mergelgrav) henligger udenfor Byskoven på et bortforpagtet areal. Da beboerne anser vandhullet for at være farligt, anmoder De om at få dette afskærmet.

Hertil kan oplyses, at da omhandlede vandhul henligger under Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, vil Kommunen indledningsvis anmode Amtet om tilladelse til en sløjfning (opfyldning) af vandhullet.
ad 2. Ønske om etablering af det "manglende fortov" pa Benløseparken mellem Smålodsvej og blokbebyggelsen.

Hertil kan oplyses, at Benløseparken henligger som en privat fællesvej, hvor- for etablering af et eventuelt fortov på denne vejstrækning kræver tilladelse af såvel som vejejerne som Miljø- og Teknikudvalget.
Set i relation hertil må sag herom tidligst forventes behandlet, nar der økonomisk og prioriteringsmæssigt findes mulighed herfor.
ad 3. Der ønskes etableret forbud mod generende lastbilparkering pa Fluebæksvej. Og i tilslutning hertil anmodes der om etablering af et langsliggende fortovsanlæg.

Hertil kan oplyses, at der løbende pågår undersøgelser om mulighederne for gennemførelse af nævnte. Om forbudet skal være med eller uden mulighed for parkeringer og om fortov skal være på hele strækningen kan der på nuværende tidspunkt ikke gisnes om.
ad 4. I svinget Fluebæksvej-Smålodsvej ønskes der etableret det i lokalplanen forudsatte trapez-bump. Det både som fartdæmpende foranstaltning og som en tydeliggørelse af vigepligten for trafikanterne fra Byskovvej.

Hertil kan oplyses, at forvaltningen har drøftet mulighederne og finder, at der snarest belejligt bør opsættes en vigepligtstavle ved Byskovvejs udmunding. Det begrundet med at etablering af et trapez-bump (forhøjet areal) tidligst kan forventes gennemført, når der til sin tid besluttes, om en eventuel ombygning I udbygning af Fluebæksvej vil være en realisabel mulighed.
ad 5. Hvad angår græssåning af rabatarealet på Byskovvej kan oplyses, at dette arbejde forventes gennemført afvejentreprenøren i løbet af det kommende forår.
ad 6. Idet der på nuværende tidspunkt ikke er truffet endelig beslutning om afhændelsen af naboarealerne, må en drøftelse om etablering af fællesarealerne afvente tidspunkt herfor.

Forvaltningen imødeser dog gerne til orientering tilsendt det af bestyrelsen iværksatte projektforslag, når dette om 2-3 uger foreligger.
Herved vil eventuelle ønskelige ændringer kunne drøftes internt forud for afholdelse af et fælles møde.


Venlig hilsen

(Underskrift)
T. Bahn Petersen
Ingeniør


Kopi er tilsendt:
Rådg. ing. Ole Nielsen