Vedtægter for grundejerforeningen
Home  >  Byskoven  >  Vedtægter for grundejerforeningenVEDTÆGTER FOR GRUNDEREJERFORENINGEN


§1
Foreningens navn og formål:
1.1 Foreningens navn er grundejerforeningen ”Byskoven” med hjemsted i Ringsted Kommune.
1.2 Foreningens formål og opgaver er at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udføre de opgaver, som i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning og lokalplan.
1.3 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg i henhold til lokalplanens bestemmelser.
1.4 Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger herom medlemmernes fælles interesser vedrørende de ejendomme, som hører under foreningens område.


§2
Medlemmer:
2.1 Foreningen omfatter rammeområde 5B14 i kommuneplan 1997-2008, Benløse By, Benløse i Ringsted. Enhver nuværende og fremtidig ejer af en parcel under foreningens område har ret og pligt til at være medlem af foreningen.
2.2 Medlemmerne er pligtige til at udrede bidrag, som foreningen pålægger dem i henhold til nærværende vedtægters beslutninger. I øvrigt henvises til de på arealet tinglyste deklarationer og servitutter.
2.3 Ejerskifte skal anmeldes til foreningen af såvel sælger som køber, senest 14 dage efter ejerskifte. Den nye ejer indtræder fra overtagelsesdagen i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen.
Den tidligere ejer vedbliver dog tillige at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen indtil den nye ejer har berigtiget sådanne.
Når et medlem overdrager eller på anden måde ophører med at være ejer af sin ejendom, ophører denne tillige fra overtagelsesdagen med at være medlem af foreningen og kan intet krav rejse mod foreningens formue.


§3
Kontingent:
3.1 Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, som er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.
3.2 Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.
3.3 Økonomiske forpligtigelser, som går udover foreningens almindelige drift, skal forelægges generalforsamlingen og derefter udsendes til urafstemning blandt medlemmerne, hvor simpel flertal blandt de af medlemmerne afgivne stemmer er gældende for beslutningen. Denne bestemmelse kan ikke tilsidesættes af §5 pkt.5.3
3.4 Er kontingent samt andre ydelser til foreningen ikke indbetalt i henhold til angivne forfaldsdato, kan sagen evt. overgives til foreningens advokat for retslig inkasso. De dermed forbundne udgifter udredes af restanten.


§4
Generalforsamlingen, forslag samt forslag til ændringer i vedtægterne:
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i henhold til vedtægterne og som sådan beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
4.2 Ethvert medlem, der ikke er i restance overfor foreningen, er berettiget til at afgive èn stemme pr. matrikelnummer. Grunde, der ejes af flere personer i fællesskab, har kun èn stemme pr. matrikelnummer. Eventuelle ændringer til dette punkt ændres når Boligforeningens andel er afklaret.
4.3 Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.
4.4 Forslag til ændringer i vedtægterne skal være fremsendt til formanden senest 3 uger forud for den ordinære generalforsamling, som afholdes i marts måned. Eventuelle ændringer kan kun foretages på den ordinære generalforsamling.
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne en uge før generalforsamlingen.
4.5 Andre forslag, herunder forslag til udtalelser m.m., skal være fremsendt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Disse forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
4.6 Det underskrevne og reviderede regnskab, forslag til budget samt rettidigt indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
4.7 Til gennemførelse af forslag, jf. pkt. 4.4 kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Alle forslag skal være bilagt en kort skriftlig motivering.


§5
Generalforsamlingens afholdelse:
5.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned . Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel pr. brev, indeholdende det reviderede årsregnskab (kalenderåret) med påtrykt dagsorden samt angivelse af valgfunktioner.
5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i marts måned og skal have følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.
5.3 Når generalforsamlingens indvarsling og dagsorden er godkendt, er simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer gældende til alle valg og ved almindelige foreliggende sager, herunder §3 pkt.3.1 samt de i §4 pkt. 4.7 angivne retningslinier. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Afstemning sker ved hånd oprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når et medlem eller bestyrelsen kræver dette.
5.4 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmighed blandt foreningens medlemmer. Enstemmighed kræves tillige ved ændring af denne bestemmelse.
5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer til bestyrelsen (formanden) indgiver skriftlig anmodning herom. Det skal fremgå tydeligt hvilke forslag, der ønskes behandlet og disse må ikke stride imod foreningens vedtægter, ej heller være en forandring af disse. 3/4 af de underskrivende medlemmer skal være personligt tilstede på generalforsamlingen, hvilket konstateres ved navneopråb.
Eventuelle beslutninger sker enten ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, og ved økonomiske forpligtigelser, der overstiger det årlige kontigent, så ved urafstemning ifølge vedtægterne. Er der ikke det nævnte flertal tilstede, ophæver dirigenten generalforsamlingen.
5.6 Dirigenten kan, dog uanset generalforsamlingens ophævelse, jf. pkt. 5.4, give bestyrelsen tilladelse til at fremsætte meddelelser og orientere de fremmødte medlemmer om aktuelle spørgsmål.
5.7 En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen (formanden) i hænde med det fornødne antal underskrifter.
5.8 Når forholdene gør det nødvendigt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 6 dages varsel.


§6
Generalforeningens ledelse:
6.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som skal konstatere generalforsamlingens lovlige indkaldelse og dermed beslutningsdygtighed. Dirigenten er generalforsamlingens højeste myndighed.
6.2 Der føres en forhandlings- og beslutningsprotokol over forhandlinger og beslutninger der har været ført på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af formanden og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§7
Bestyrelsen:
7.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
7.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der efter det første år er 3 medlemmer på valg. Året efter er de resterende 2 på valg og så fremdeles.
7.3 Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.


§8
Ledelse af foreningen:
8.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og er den højeste myndighed imellem generalforsamlingerne.
8.2 Formanden og et andet bestyrelsesmedlem er den daglige leder og korresponderende i foreningen - ved formandens forfald, næstformanden.
8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af denne er fremmødt, dog skal formanden eller næstformanden være tilstede. Bestyrelsen fastsætter selv sin mødeorden.
8.4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og formålsparagraf og står herfor til ansvar overfor generalforsamlingen.
8.5 Bestyrelsen træder sammen mindst 1 gang årligt og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, ligesom 2 bestyrelsesmedlemmer kan forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.
8.6 Ved formandens eventuelle afgang, indtræder næstformanden på formandsposten indtil den ordinære generalforsamling, eller hvis bestyrelsen træffer beslutning herom - indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.


§9
Foreningens regnskaber og økonomi:
9.1 Regnskaber følger kalenderåret - og skal udsendelse i henhold til §4 pkt.4.6 for derefter at blive forlagt på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være revideret af 2 revisorer, som med deres underskrifter bekræfter regnskabets rigtighed, samt kontrollerer, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede.
9.2 Kassereren aflægger på hvert bestyrelsesmøde en kort beretning over foreningens økonomi og aktiver.
9.3 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3000,00 og indgåede midler skal hurtigst muligt indsættes på foreningens konti.
9.4 Bestyrelsen forelægges det reviderede årsregnskab inden det udsendes.
9.5 Foreningens midler anbringes i bank eller sparekasse i foreningens navn, og der kan kun hæves på foreningens konti af kassereren og formanden i forening. Disse 2 medlemmer har tegningsretten.


§10
Foreningens opløsning:
10.1 Da grundejerforeningen er oprettet i henhold til den på ejendommene tinglyste lokalplan nr. 96, kan den ikke opløses uden forudgående aflysning af nævnte lokalplans bestemmelser om grundejerforeningen.
10.2 I øvrigt kan opløsning kun finde sted efter enstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige medlemmer er tilstede.
10.3 Ved opløsning fordeles grundejerforeningens eventuelle formue - efter indfrielse af foreningens forpligtelser over tredjemand, herunder kommunen - ligeligt blandt alle medlemmer.
10.4 Disse vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Ringsted Kommune.


§11
Tinglysning:
11.1 Disse vedtægter vil være at tinglyse på de under grundejerforeningen hørende ejendomme rammeområde 5B14 i kommuneplan 1997-2008 Benløse By, Benløse i Ringsted Kommune.
11.2 Til sikkerhed for enhver forpligtelse de til enhver tid værende ejer af ejendommene måtte have i forhold til grundejerforeningen, begæres nærværende vedtægter tillige lyst pantstiftende i hver af de af vedtægterne omfattede ejendomme for et beløb på kr. 10.000,00

Nærværende vedtægter respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter og panthæftelser, hvorom der henvises til ejendommenes blade i tingbog